Cymerwch Ran

On this page:

Mae eich cefnogaeth chi yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i’n gwaith.

Mae Celfyddydau Span yn elusen ac rydyn ni’n gweithio’n galed i ddod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro. Credwn mewn sicrhau bod y celfyddydau’n hygyrch i bawb ac mewn defnyddio’r celfyddydau i wella ansawdd bywyd pobl, a’u cyfleoedd, waeth beth yw eu cefndir neu amgylchiadau.

Mae yna sawl ffordd fedrwch chi gefnogi Celfyddydau Span a’n helpu i barhau i ddatblygu a throsglwyddo ein gwaith pwysig. Yn ogystal â phrynu tocynnau ar gyfer ein sioeau (ac annog eich ffrindiau i ymuno â chi!) gallwch hefyd ddod yn aelod,  yn wirfoddolwr neu’n gymwynaswr trwy gynnig rhodd.

Pwy a ŵyr, efallai y byddwch chi am wneud y tri pheth!

Heb eich cefnogaeth chi, ni fyddem yn gallu datblygu ein rhaglen o ddigwyddiadau yn Sir Benfro, na darparu cymaint o gyfleoedd i bobl ifanc, na chefnogi artistiaid lleol ac artistiaid sydd wrthi’n gwneud enw iddi’u hunain.

Ymaelodwch â Celfyddydau Span a helpwch ni i ddod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro.

O gyn lleied â £1.50 y mis, cewch y buddion canlynol:

 • Gostyngiad ar fynediad i fwyafrif digwyddiadau Span Arts
 • Cynigion arbennig trwy gydol y flwyddyn
 • Cerdyn Aelodaeth Personol er mwyn cael mynediad hwylus i ddigwyddiadau
 • Pleidlais yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Teimlo’n dda am wneud cyfraniad pwysig at y celfyddydau yn Sir Benfro.

 

Prisiau Aelodaeth:
£20 y flwyddyn (dim ond £1.66 y mis!)
£17.50 ar gyfer consesiynau (dim ond £1.46 y mis!)*
£40 i deulu – 2 oedolyn a hyd at 2 blentyn (dim ond £3.33 y mis!)
*Consesiynau – pobl sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth, budd-daliadau’r wladwriaeth a myfyrwyr.

member

 

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, e-bostiwch jessica@span-arts.org.uk a gofynnwch am becyn aelodaeth. Neu cliciwch isod i brynu ar-lein. 

 

 

[spanarts_button url=”https://span-arts.ticketsolve.com/benefits?tag=membership=cy-CY” text=”CLICIWCH YMA I DDOD YN AELOD” target=”self”]

Mae Celfyddydau Span yn fudiad a arweinir gan wirfoddolwyr. Rheolir paratoad ein digwyddiadau a’n gweithdai, a’u trosglwyddiad, bron yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr.

Span Arts staff & volunteers celebrate Span Arts' brand new branding!

Staff a gwirfoddolwyr Celfyddydau Span yn dathlu lansio brandio newydd Celfyddydau Span!

Mae rhaglen gwirfoddoli Celfyddydau Span yn agored i amrywiaeth o sgiliau a gallu, ac yn cynnig y cyfle i:

 • ddysgu sgiliau go iawn,
 • ennill hyfforddiant gwerthfawr mewn rolau go iawn,
 • magu hyder yn y gweithle,
 • adeiladu sgiliau gwaith tîm, neu
 • gwrdd â phobl newydd!

Os hoffech chi fod yn rhan o dîm cyffrous a helpu dod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro, beth am wirfoddoli gyda Celfyddydau Span?

Byddai’n braf clywed gennych!

Llenwch y ffurflen hon ac fe fydd aelod o staff mewn cysylltiad yn fuan

* meysydd gorfodol

Cyfrannwch heddiw

Mae Celfyddydau Span wedi dibynnu erioed ar haelioni cefnogwyr i’n helpu i drosglwyddo’n rhaglen artistig a’n prosiectau allgymorth. Wrth i’r sefyllfa o ran nawdd ar gyfer y celfyddydau newid, mae’n dod yn fwy a mwy hanfodol nag erioed o’r blaen i fudiadau fel ni godi arian fel hyn, i warantu dyfodol cyffrous a beiddgar.

Mae pob ceiniog a dderbynnir yn mynd yn syth at ein galluogi ni i drosglwyddo’r gwaith pwysig canlynol:

 • Gweithdai i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET (Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant)
 • Rhaglen gwirfoddoli – sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant i alluogi pobl i wella eu sgiliau a’u gallu a mynd yn ôl i mewn i’r gweithle
 • Dod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro, gan dargedu’r rheiny sydd wedi eu hynysu’n ddaearyddol ac yn gymdeithasol yn enwedig
 • Sicrhau bod y celfyddydau’n fforddiadwy trwy gynnig gostyngiadau a chonsesiynau, a chadw’n prisiau i lawr i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl yn y celfyddydau
 • Dod â digwyddiadau o ansawdd uchel i’r teulu at leoliadau gwledig am brisiau fforddiadwy.
[spanarts_button url=”http://span-arts.ticketsolve.com/donations?locale=cy-CY” text=”CLICIWCH YMA I ROI” target=”self”]