Blog

Calling all creative young people!

0
Comments
Add +

Do you know a talented young person who loves drawing, making, building and creating? 

 Criw Celf Primary is anArts Council of Wales funded project for children who have shown a talent or special interest in art. Young people from Pembrokeshire, in Years 5 & 6 can apply and become part of this exciting creative project with Span Arts.  

Over several weeks, this programme will feature a mixture of online and in-person, outdoor sessions. In-person sessions will only take place if safe to do so, and in-line will all relevant Covid-19 restrictions. Participants will have the opportunity to enjoy five master classes led by professional artists, exploring a range of art techniques and skills. This is an amazing opportunity to be part of an exciting creative project, make new friends with similar interests and learn new skills. This is an exceptional opportunity for young people who show aptitude and ability in the arts to have a positive, creative experience, when the last year has been so challenging. 

Information for Teachers and Parents 

Who are we looking for? 

Young people in Years 5 or 6 (aged 9 to 11) at Primary level who are creative, imaginative and enthusiastic about the subject. They may love drawing, painting, making or building, they may spend their time inventing characters, making animations or taking photographs. These are the artistic individuals we would love to see apply for our Criw Celf Primary programme. 

What does the programme include? 

 Five master class workshops in a variety of Art and Design areas  

 The opportunity to experience working alongside professional Artists and Designers 

 An online group exhibition showcasing the work that has been created during Criw Celf master classes.

 To apply each applicant will need to send us: 

 • A piece of creative work. This could be anything you like: perhaps a selfportrait, an interesting photograph you have taken, a painting, sculpture, or animation. You don’t have to send us the original, a photo or other digital file will do. 
 • A short statement telling us why you wish to join Criw Celf Primary (no more than 50 words). 

 Please include the applicant’s contact details including name, age, address, email and telephone number, as well as the applicant’s school and art teacher. 

These must be sent by email to info@span-arts.org.uk by 5:00pm, Monday 17th May.  

Each school can nominate up to 12 students who demonstrate enthusiasm, imagination and ability in the fields of art, craft or design. Teachers may send this as one large application. Applicants will be informed regarding their success by Monday 31st May. 

The programme has a fee of £40 which participants will be asked to pay on acceptance of their place. There is a small bursary available to those who are unable to meet the fee- please inform us if this is the case. 

If you have any questions, please contact Span Arts: info@span-arts.org.uk 


 

Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?

Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span.

Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfyddydau gael profiad cadarnhaol creadigol ar ddiwedd blwyddyn sydd wedi bod mor heriol.

 

Gwybodaeth I Rieni ac Athrawon

Am bwy  rydym ni’n chwilio?

Pobl ifanc blynyddoedd 5 neu 6 (9-11 oed) lefel Cynradd sy’n greadigol, llawn dychymyg ac yn frwdfrydig am y pwnc. Efallai eu bod nhw’n hoffi tynnu lluniau, paentio, gwneud pethau neu adeiladu, efallai eu bod nhw’n treulio’u hamser yn creu cymeriadau, yn animeiddio neu’n tynnu ffotograffau. Dyma’r unigolion crefftus y byddem wrth ein bodd yn eu gweld yn gwneud cais i fod yn rhan o’n rhaglen Criw Celf Cynradd.

Beth mae’r rhaglen yn ei gynnwys?

Pum gweithdy dosbarth meistr mewn amrywiaeth o feysydd Celf a Dylunio.

Cyfle i gael y profiad o weithio ochr yn ochr ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol

Arddangosfa grŵp ar-lein yn dangos y gwaith sydd wedi ei greu yn ystod  dosbarthiadau meistr Criw Celf.

I wneud cais bydd rhaid i bob ymgeisydd anfon y canlynol atom:

 1. Darn o waith creadigol. Gall hyn fod yn unrhyw beth o’ch dewis: – hunan bortread efallai, neu ffotograff diddorol rydych chi wedi’i dynnu, paentiad, cerflun neu ddarn o animeiddio, Ni does angen anfon y gwreiddiol, bydd ffotograff neu ffeil ddigidol arall yn iawn.
 2. Datganiad byr yn dweud pam byddech chi’n hoffi ymuno â’r Criw Celf Cynradd (dim mwy na 50 gair).

Byddwch cystal â chynnwys manylion cyswllt yr ymgeisydd, yn cynnwys enw, oed, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, yn ogystal ag enw ysgol yr ymgeisydd a’r athro celf.

 

Rhaid anfon rhain drwy e-bost at  info@span-arts.org.uk erbyn 5.00pm, Dydd Llun Mai 17eg

 

Gall bob ysgol enwebu hyd at 12 o ddisgyblion sy’n dangos brwdfrydedd, dychymyg a dawn ym myd celf, crefft neu ddylunio. Gall athrawon eu hanfon yn un cais mawr. Caiff ymgeiswyr eu hysbysu am eu llwyddiant drwy ebost erbyn Dydd Llun Mai 31ain.

Mae ffi o £40 ar gyfer y cwrs, gofynnir i gyfranogwyr dalu pan fyddant yn cael eu derbyn i’r cwrs. Er hynny mae bwrsari bach ar gael ar gyfer y rhai sy’n methu a fforddio’r gost- rhowch wybod i ni os yw hyn yn berthnasol.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn cysylltwch â Chelfyddydau Span: info@span-arts.org.uk
The following two tabs change content below.

Latest posts by Di Ford (see all)

  Posted in | 0 Comments

  Have your say:

  Comment*
  Name*
  Email Address*

  * mandatory fields

  Comments: