Hysbysiadau Preifatrwydd

Mae Celfyddydau Span yn dilyn dulliau gweithredu sydd â’r bwriad o  sicrhau fod yr  holl weithwyr, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr ac eraill sydd yn medru mynd at unrhyw ddata personol sy’n cael ei ddal gan, neu ar ran, Celfyddydau Span yn hollol ymwybodol o’u dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth ac’u bod yn ufuddhau iddynt.

Span Arts is committed to a policy of protecting the rights and freedoms of individuals with respect to the processing of their personal data.

Mae Celfyddydau Span yn ymroddedig i bolisi o ddiogelu hawliau a rhiddydau unigolion o ran prosesu eu data personol

I weld copi drafft o’n Polisi Diogelu Data newydd cliciwch yma.

Gwefan

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac yn diogelu’r holl wybodaeth bersonol rydych yn ei  rhoi pan fyddwch yn prynu tocynnau. Celfyddydau Span yn unig fydd yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu , a hynny er mwyn cyflawni gwasanaethau ac i’ch hysbysu chi am newyddion, cynigion a digwyddiadau yn y dyfodol. Nid ydym yn anfon ein cronfa ddata ymlaen at gwmnïau allanol sy’n ymwneud â marchnata. Os, ar unrhyw adeg, yr hoffech chi ein bod ni’n tynnu’ch manylion oddi ar ein cronfa ddata, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Mailchimp (ebost)

Mae Celfyddydau Span yn hollol ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu.  Celfyddydau Span  yn unig fydd yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu , a hynny er mwyn cyflawni gwasanaethau ac i’ch hysbysu chi am newyddion, cynigion a digwyddiadau yn y dyfodol. Nid ydym yn anfon ein cronfa ddata ymlaen at gwmnïau allanol sy’n ymwneud â marchnata. Os, ar unrhyw adeg, yr hoffech chi ein bod ni’n tynnu’ch manylion oddi ar ein cronfa ddata, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Datganiad cyhoeddus/cofrestru ar gyfer e-byst:

Ticiwch y blwch yma i dderbyn diweddariadau drwy e-bost. Rydym yn anfon un prif e-bost yn fisol yn tynnu sylw at ddigwyddiadau sydd i ddod ac e-byst ychwanegol yn ymwneud â diddordebau  penodol os ydych wedi ticio’r blwch. Os, ar unrhyw adeg, yr hoffech roi’r gorau i dderbyn unrhyw un o’r e-byst yma yna cliciwch ar y botwm ar waelod yr e-bost i ddileu’ch tanysgrifiad.

Survey Monkey (Ffurflenni  adborth)

 

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac yn diogelu’r holl wybodaeth bersonol rydych yn ei  rhoi pan fyddwch yn cwblhau ffurflenni adborth. Celfyddydau Span yn  unig fydd yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu er mwyn gwella’n gwasanaethau a’n helpu ni i greu achos dros gefnogaeth i’n gwaith. Mae’r adborth a’r data rydych yn eu darparu  yn ein helpu ni i ddeall ein cynulleidfaoedd yn well:  pwy ydych chi a beth rydych chi ei eisiau. Byddwn yn rhannu gwybodaeth ddemograffig gyda’n cyllidwyr ond fyddwn ni byth yn rhannu gwybodaeth bersonol â neb.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Prosiectau

Mae Celfyddydau Span yn hollol ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i  ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion  gweinyddol a rheoli er mwyn rhannu ffigurau cynulleidfa a demograffig gyda’n cyllidwyr. Caiff unrhyw  wybodaeth bersonol sensitif ei thrin mewn modd cyfrinachol cyn belled ag sy’n bosibl yn ymarferol gan ystyried  pwrpas ei dal.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Recriwtiad

  • Gwirfoddolwyr

Mae Celfyddydau Span yn hollol ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig.     Byddwn ond yn rhannu data dienw am wirfoddolwyr gyda’n cyllidwyr er mwyn adrodd nôl ar niferoedd a chyfansoddiad  ein gwirfoddolwyr . Caiff unrhyw  wybodaeth bersonol sensitif ei thrin mewn modd cyfrinachol cyn belled ag  sy’n ymarferol bosibl gan ystyried  pwrpas ei ddal. Byddwn yn cadw eich data ar ffeil cyhyd ag y byddwch yn gwirfoddoli i Gelfyddydau Span ac am chwe blynedd ar ôl hynny, wedi hynny byddwn yn ei ddinistrio’n unol â’n polisi cadw data.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Ffurflenni cais staff

Dim ond at bwrpas symud eich cais ymlaen  neu i gyflawni gofynion cyfreithiol neu reoliadol y bydd y wybodaeth rydych yn ei darparu yn y broses o wneud cais yn cael ei defnyddio. Caiff y wybodaeth rydych yn ei darparu  ei chadw’n ddiogel gennym p’un ai bod ar ffurf electroneg neu’n gopi caled.

Byddwn yn defnyddio’r manylion cyswllt rydych yn eu darparu i gysylltu â chi er mwyn symud eich cais ymlaen. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth arall rydych yn ei darparu i asesu’ch addasrwydd ar gyfer y swydd rydych yn ymgeisio amdani.

Byddwn yn cadw eich data ar ffeil cyhyd ag y byddwch yn rhan o broses recriwtio gyda Chelfyddydau Span ac am chwe mis ar ôl hynny, wedi  hynny byddwn yn ei ddinistrio’n unol â’n polisi cadw data.

Bydd gwybodaeth a gynhyrchir yn ystod y broses recriwtio, e.e. nodiadau cyfweliad, yn cael ei chadw gennym am chwe mis yn dilyn dyddiad cau’r ymgyrch.

Caiff gwybodaeth cyfle cyfartal ei chadw am chwe mis yn dilyn dyddiad cau’r ymgyrch p’un ai’ch bod yn llwyddiannus neu beidio.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Cytundebau staff

Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein bod yn dilyn arfer da parthed cydraddoldeb. Fyddwn ni ddim yn rhannu’ch data gyda neb.

 

Os ydych yn llwyddiannus bydd y wybodaeth rydych yn ei darparu yn y broses o wneud cais yn cael ei chadw gennym fel rhan o’ch ffeil gweithiwr trwy gydol cyfnod eich cyflogaeth ac am 6 blynedd ar ôl diwedd eich cyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddatganiad o gofnod troseddol  sy’n angenrheidiol, datganiad ffit i weithio, cofnodion o unrhyw wiriadau diogelwch a geirdaon.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Cytundebau perfformiwr/artist

Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein bod yn dilyn arfer

da parthed cydraddoldeb. Fyddwn ni ddim yn rhannu’ch data gyda neb. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif  ei thrin , cyn belled ag sy’n bosibl ar gyfer y pwrpas mae’n cael ei chadw, mewn modd cyfrinachol. Byddwn yn cadw eich data ar ffeil trwy gydol y cyfnod rydych yn aelod o staff Celfyddydau Span ac am chwe blynedd ar ôl hynny, yna caiff ei ddinistrio yn unol  â’n polisi cadw data.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Ffurflenni cais ymddiriedolwyr

Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein bod yn dilyn arfer da parthed cydraddoldeb ac iechyd a diogelwch. Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu.  Fyddwn ni ddim yn rhannu’ch data gyda neb. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif ei thrin , cyn belled ag sy’n bosibl ar gyfer y pwrpas mae’n cael ei chadw, mewn modd cyfrinachol. Byddwn yn cadw eich data ar ffeil trwy gydol y cyfnod rydych yn aelod o staff Celfyddydau Span ac am chwe blynedd ar ôl hynny, yna caiff ei ddinistrio yn unol  â’n polisi cadw data.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Aelodau

Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein bod yn dilyn arfer da parthed cydraddoldeb. Fyddwn ni ddim yn rhannu’ch data gyda neb. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif ei thrin , cyn belled ag sy’n bosibl ar gyfer y pwrpas mae’n cael ei chadw, mewn modd cyfrinachol. Byddwn yn cadw eich data ar ffeil trwy gydol y cyfnod rydych yn aelod yng Nghelfyddydau Span ac am chwe blynedd ar ôl hynny, yna caiff ei ddinistrio yn unol  â’n polisi cadw data.

Gwybodaeth i aelodau drwy’r post

Ticiwch y blwch i dderbyn diweddariadau drwy’r POST. Rydym yn postio’n rhaglen i aelodau dair gwaith y flwyddyn. O bryd i’w  gilydd rydym yn postio llythyrau’n tynnu sylw at ddigwyddiadau penodol neu gynigion arbennig.

Os ydych ar unrhyw adeg yn y dyfodol  yn penderfynu nad ydych eisiau parhau i dderbyn y wybodaeth yma, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01834 869323 os gwelwch yn dda.

 

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Celfyddydau Span yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom drwy’r cyfryngau cymdeithasol ni chaiff eich neges ei rhannu â neb a bydd y neges yn cael ei dileu unwaith y flwyddyn.

Data Prosiect:

Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at d gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein Mae Celfyddydau Span yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif ei thrin , cyn belled ag sy’n bosibl ar gyfer y pwrpas mae’n cael ei chadw, mewn modd cyfrinachol